www.polska-sztanga.pl
   Marek Drzewowski  tel. 602 213 952  gg: 1961590  e-mail:baleno@poczta.onet.pl                           Rafał Grążawski  tel: 501 711 151   gg: 4129943   e-mail:grazawski@op.pl
www.polska-sztanga.pl
Fax: +48 (58)77 80 241

MENU
 STRONA GŁÓWNA
 SYLWETKI
 GALERIA ZDJĘĆ
 WYNIKI
 REKORDY
 RANKINGI
 INNE
 KSIĘGA GOŚCI
 ARCHIWUM
 TEMATY
 TOP 10
 DO POBRANIA
 LINKI
 ZGŁOŚ PROBLEM

ZOBACZ RÓWNIEŻ
    
    
*************************


 


*************************
  

  

LIDERZY
LIDERZY KRAJOWYCH TABEL
20.12.2013r

KOBIETY
48: 175 - Marzena Karpińska (Znicz B.)
53: 183 - Marzena Karpińska (Znicz B.)
58: 207 - Joanna Łochowska (UKS Z. G.)
63: 205 - Anna Leśniewska (Mazovia C.)
69: 215 - Patrycja Piechowiak (Budowlani)
75: 231 - Ewa Mizdal (Unia H.)
75+: 232 - Małgorzata Wiejak (Zawisza B.)

MĘŻCZYZNI
56: 230 -Maciej Przepiórkiewicz (Józefovia)
62: 250 - Dominik Kwapisz (Stal K.)
69: 292 - Damian Wiśniewski (Zawisza B.)
77: 351 - Krzysztof Zwarycz (Górnik P.)
85: 380 - Adrian Zieliński (Tarpan M.)
94: 385 - Adrian Zieliński (Tarpan M.)
105: 404 - Bartłomiej Bonk (Budowlani O.)
105+: 422 - Marcin Dołęga (Zawisza B.)

ONLINE
Witaj, Anonim
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: Gregor77
Nowe dzisiaj: 0
Nowe wczoraj: 0
Wszystkie: 844

Na stronie:
Gości: 100
Użytkowników: 0
Razem: 100

AKTUALIZACJEDarmowe liczniki

stat4u


OSTATNIE KOMENTARZE
· 1 KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
· 2 KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
· 3 KLUBOWE MISTRZOSTWA TURCJI JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 17 !
· 4 KLUBOWE MISTRZOSTWA TURCJI JUNIOREK I JUNIORÓW DO LAT 17 !
· 5 CZYSTKA W AZERSKICH CIĘŻARACH STAŁA SIĘ FAKTEM !
· 6 CZYSTKA W AZERSKICH CIĘŻARACH STAŁA SIĘ FAKTEM !
· 7 MISTRZYNI ŚWIATA Z WROCŁAWIA… NA DOPINGU !
· 8 AZERSKI DOPING… JUŻ NIE 9, LECZ… 18 PRZYPADKÓW !!!
· 9 MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW – DZIEŃ I
· 10 MISTRZOSTWA EUROPY SENIORÓW – DZIEŃ I
PS Informuje: „POLSKA SZTANGA” POSZUKUJE NOWEGO WSPÓŁPRACOWNIKA !
PS Informuje
„PSz” poszukuje pilnie nowego współpracownika, najlepiej pasjonatę „zako- chanego” w podnoszeniu ciężarów. Nasz dotychczasowy, wieloletni współpra- cownik – Rafał Grażawski, w grudniu 2012 roku został członkiem Zarządu PZPC a jednocześnie pracownikiem PZPC i… tam też się aktualnie realizuje. Wraz z jego odejściem „Polska Sztanga” dużo straciła, natomiast PZPC sporo zyskał ! W chwili obecnej, codzienne obowiązki służbowe twórcy i właściciela „PSz” nie pozwalają na tworzenie tego wszystkiego, co jeszcze do niedawna wykonywały dwie osoby… Brak tej „drugiej” osoby jest z całą pewnością dostrzegalny na naszej witrynie (głównie w kwestii braku opracowań statystycznych), która jednak, po 10 latach swojej nieprzerwanej działalności w dalszym ciągu cieszy się niezaprzeczalnym autorytetem i uznaniem, szczególnie poza granicami naszego kraju. W ostatnim okresie czasie miałem okazję tego doświadczyć, chociażby podczas pobytu w Armenii i Azerbejdżanie. W świetle powyższego „Polska Sztanga” poszukuje zatem nowego współpracownika, który zająłby się głównie zagadnieniami statystycznymi (np. opracowywaniem rankingów krajowych i zagranicznych itp), stąd też preferowana jest osoba o zamiłowaniach do statystyki sportowej. Wszystkich chętnych zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego - 602-213-952 lub e-mailowego - baleno@poczta.onet.pl (Marek Drzewowski)

Wysłany przez Autor dnia @28-08-2014 o godz. 20:44:24 @ (10 odsłon)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Prasa Donosi: ADRIAN ZIELIŃSKI ROZWAŻA WCIĄŻ ZMIANĘ OBYWATELSTWA !?!
Prasa donosi
Ad­rian ZIELIŃSKI (90, Tarpan Mrocza) – mistrz olim­pij­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, o możliwej zmianie obywatelstwa mówił jeszcze podczas igrzysk w Londynie (2012) a nawet jeszcze wcześniej. Jak jednak twierdzi wciąż otrzy­mu­je nowe ofer­ty zmia­ny oby­wa­tel­stwa. Na ła­mach wczorajszego wydania „Prze­glą­du Spor­to­we­go” za­po­wiedział że po igrzy­skach olim­pij­skich w Rio de Ja­ne­iro (2016) roz­wa­ży każdą pro­po­zy­cję...

Szy­mon To­ma­sik: Ostat­nio nad pol­ski­mi cię­ża­ra­mi znowu za­wisł do­pin­go­wy smro­dek. Wpa­dli brat pre­ze­sa Pol­skie­go Związ­ku Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów Syl­we­ster Ko­łec­ki, syn tre­ne­ra kadry Piotr Chru­ście­wicz, a teraz toczy się po­stę­po­wa­nie w spra­wie Krzysz­to­fa Zwa­ry­cza. Nie prze­szka­dza to Panu? Chcąc nie chcąc, je­dzie­cie na jed­nym wózku...

Ad­rian Zie­liń­ski: Mam na­dzie­ję, że spra­wa Krzysz­to­fa zo­sta­nie szyb­ko wy­ja­śnio­na. Po­bra­ne prób­ki ba­da­no trzy­krot­nie i za każ­dym razem uzy­ski­wa­no inny wynik. Dziw­ne. Czy na dole bu­tel­ki wódki sto­ją­cej na stole jest 20 pro­cent al­ko­ho­lu, a na górze 60 pro­cent? Wiem, że wrzu­ca się nas do jed­ne­go worka, ale cię­ża­ry nie są całe ska­żo­ne do­pin­giem. Widać u nas ten pro­blem, ale to samo dzie­je się w lek­ko­atle­ty­ce, ko­lar­stwie i wielu in­nych spor­tach. Ostat­nio sły­sza­łem, że nawet w żużlu.

Pre­zes Ko­łec­ki chwa­li się, że na ten rok w kasie PZPC jest 11 mi­lio­nów zło­tych. To pra­wie dwa razy wię­cej pie­nię­dzy niż dwa lata temu. Mistrz olim­pij­ski Ad­rian Zie­liń­ski pew­nie wresz­cie żyje jak pą­czek w maśle.

- Do nie­daw­na prak­tycz­nie wszyst­kie pie­nią­dze szły na dwie grupy, czyli re­pre­zen­ta­cje se­nio­rów i se­nio­rek. Teraz wię­cej moż­li­wo­ści mają kadry do 17, 20 i 23 lat. Nie je­stem jesz­cze taki stary, le­d­wie dwa lata star­szy niż za­wod­ni­cy z mło­dzie­żów­ki, ale od 19. roku życia tre­nu­ję z kadrą se­nio­rów, bo w re­pre­zen­ta­cjach ju­nior­skich nie było tak do­brych wa­run­ków. Teraz są od­żyw­ki, sprzęt do dźwi­ga­nia, opie­ka me­dycz­na. Nic, tylko tre­no­wać i robić po­stę­py.

Py­ta­łem o Pana, nie o ju­nio­rów.

- W 2010 roku, dzię­ki zło­te­mu me­da­lo­wi mi­strzostw świa­ta w An­ta­lyi, wy­pra­co­wa­łem sobie in­dy­wi­du­al­ną ścież­kę przy­go­to­wań. Już wcze­śniej nie mo­głem na­rze­kać na wa­run­ki. Nic się nie zmie­ni­ło.

A jed­nak Pan tro­chę na­rze­kał. Życie po suk­ce­sie w Lon­dy­nie miało wy­glą­dać ina­czej. Dziś już Pan wie, że w cza­sie ka­rie­ry nie odło­ży Pan na eme­ry­tu­rę ?


- Za­cy­tu­ję mo­je­go przy­ja­cie­la Ar­se­na Ka­sa­bi­je­wa: Żyję cię­ża­ra­mi, ale nie z cię­ża­rów. Tak bę­dzie rów­nież po za­koń­cze­niu ka­rie­ry. To nie piłka nożna, gdzie za samo pod­pi­sa­nie kon­trak­tu za­wod­nik na moim po­zio­mie ka­su­je tyle, że nie musi się już o nic mar­twić. U nas każde za­wo­dy to walka o byt.

Zaraz po igrzy­skach wspo­mi­nał Pan o pro­po­zy­cjach zmia­ny oby­wa­tel­stwa, skła­da­nych przez inne fe­de­ra­cje, w tym nie­miec­ką. Czy temat nadal jest go­rą­cy ?

- Będę roz­wa­żał tę pro­po­zy­cję po igrzy­skach w Rio de Ja­ne­iro. Jeśli nic się nie zmie­ni... Gdy­bym chciał, już w Bra­zy­lii star­to­wał­bym w bar­wach in­ne­go pań­stwa.

Za nami po­ło­wa drogi mię­dzy Lon­dy­nem a Rio. Czy jest Pan za­do­wo­lo­ny z pracy, jaką Pan wy­ko­nał przez ostat­nie dwa lata ?

- Wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem. Może nawet le­piej niż się spo­dzie­wa­łem. Tylko się cie­szyć i od­pu­kać, by nic się nie stało.

Bę­dzie Pan uroz­ma­icał przy­go­to­wa­nia ? Pla­no­wał Pan wy­jazd do USA.

- W tym roku już nie zdążę. Chcie­li­śmy się tam wy­brać z Anitą Wło­dar­czyk i jej tre­ne­rem, ale nie wy­pa­li­ło. Może uda się za kilka mie­się­cy. Lubię zmie­niać oto­cze­nie, to do­dat­ko­wy bo­dziec. Cią­gła praca w jed­nym miej­scu mi nie służy, w domu zu­peł­nie nie umiem tre­no­wać. Wy­jaz­dy we­szły mi w krew.

Za Panem już kilka star­tów w nowej ka­te­go­rii - 94 kg. To było dobre po­su­nię­cie, czy po pro­stu nie miał Pan in­ne­go wyj­ścia ?

- Gdy­bym miał jesz­cze raz po­dej­mo­wać tę de­cy­zję, zmie­nił­bym ka­te­go­rię od razu po Lon­dy­nie. Wy­stęp w ubie­gło­rocz­nych mi­strzo­stwach świa­ta we Wro­cła­wiu (Zie­liń­ski zajął 4. miej­sce w kat. 85 kg - przyp. red.) był naj­więk­szym błę­dem w moim życiu. Wia­do­mo, im­pre­za u sie­bie, li­czy­li na mnie ki­bi­ce i zwią­zek, ale uwa­żam, że po­wi­nie­nem peł­nić wtedy rolę ko­men­ta­to­ra spor­to­we­go i eks­per­ta, a nie brać udział w ry­wa­li­za­cji o medal.


Tre­nu­je Pan cię­żej niż będąc za­wod­ni­kiem ka­te­go­rii 85 kg ?


- To lo­gicz­ne - wyż­sza ka­te­go­ria wa­go­wa to więk­sze cię­ża­ry, więc i bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy tre­ning. Cza­sem jesz­cze łapię się na tym, że gdzieś głę­bo­ko w gło­wie, w pod­świa­do­mo­ści, sie­dzą stare przy­zwy­cza­je­nia. Robię coś i mówię: Tre­ne­rze, za dużo tego. Żebym się nie za­je­chał. Zaraz jed­nak sły­szę ri­po­stę: Ad­rian, je­steś już w wyż­szej ka­te­go­rii. To już nie jest to samo.


Ad­ap­ta­cja do no­wych re­aliów nie za­chwie­je Pana pew­no­ści sie­bie ? W mi­strzo­stwach Eu­ro­py, Me­mo­ria­le Ma­la­ka czy fi­na­le dru­ży­no­wych mi­strzostw Pol­ski miał Pan sporo nie­uda­nych po­dejść. Sztan­ga czę­sto spa­da­ła znad głowy.

- Tak, ale to wy­ni­ka­ło z błę­dów i braku oby­cia z więk­szy­mi cię­ża­ra­mi. Do tej pory w pod­rzu­cie mia­łem wszyst­ko opa­no­wa­ne na po­zio­mie około 210 kg. Teraz trze­ba dźwi­gać 220 kg i wię­cej. Tamte star­ty były bar­dzo po­trzeb­ne, bo gdzieś trze­ba zy­skać do­świad­cze­nie.

Te­go­rocz­ne mi­strzo­stwa świa­ta w Ka­zach­sta­nie są dla Pana celem czy tylko przy­stan­kiem w dro­dze do Rio ?

- Chcę tam zdo­być medal, ale naj­waż­niej­sze są igrzy­ska. Po­wta­rza­my z tre­ne­rem Jur­kiem Śli­wiń­skim, że do Ał­ma­tów trze­ba je­chać przy­go­to­wa­nym bar­dzo do­brze, ale na igrzy­ska zaj...


Widzi Pan sie­bie na olim­pij­skim po­mo­ście w 2020 roku ?

- Żyję do Rio. Ni­cze­go dalej nie pla­nu­ję.

Chce Pan skoń­czyć ka­rie­rę za dwa lata ?

- Skąd­że. Po pro­stu nie za­przą­tam sobie głowy czymś, co ma na­stą­pić za sześć czy dzie­sięć lat. Żyję tu i teraz, czer­piąc z tego ra­dość. Po Rio będę my­ślał, co dalej.

Wysłany przez Autor dnia @28-08-2014 o godz. 20:37:07 @ (7 odsłon)
(komentarze? | Prasa Donosi | Wynik: 0)

Z Kraju: X TURNIEJ ZIEMI PUŁAWSKIEJ W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW !
Z Kraju
W dn. 23-24.08.br w Puławach rozegrano „X Turniej Ziemi Puławskiej w pod- noszeniu ciężarów”, połączony z II rundą „Lubelskiej Ligi Juniorek i Juniorów”, w których to imprezach rywalizowało ogółem 26 kobiet i 33 mężczyzn z 10 klubów. Podczas zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Zuzanna MAJEWSKA (96, Wisła Puławy; 96,5) – 173 (78+95) – 185,8 pkt. i Klaudia WITKOWSKA (99, Unia Hrubieszów; 50,5) – 109 (49+60) – 171,1 pkt. wśród juniorek oraz Marcin IZDEBSKI (99, Orlęta Łuków; 80,5) – 233 (108+125) – 286,4 pkt. i Hubert HARASIMIUK (98, GOK Koroszczyn; 73,4) – 210 (100+110) – 271,9 pkt. wśród juniorów. Drugą rundę „Lubelskiej Ligi Juniorek i Juniorów” wygrały Orlęta Łuków – 932,4 pkt., przed Wisłą Puławy – 857,3 pkt. i GOK Koroszczyn – 818,6 pkt. Po II rundach rozgrywek prowadzi GOK Koroszczyn – 1659,5 pkt. przed KS Agros Zamość – 1641,7 pkt. i MKS Unia Hrubieszów – 1629,4 pkt. > WYNIKI INDYWIDUALNE, LUBELSKA LIGA JUNIORÓW (pdf)Dekoracja medalistów kategorii wagowej do 56 kg wśród juniorów do lat 17, na
najwyższym stopniu podium - Kacper MAGIELNICKI (98, MULKS Zirve Terespol).
Wśród dekorujących... niewidziany od dość dawna - Zygmunt WASIELA !Juniorzy Orląt Łuków wraz z swym trenerem - Robertem DOŁĘGĄ !Zespół MULKS Zirve Terespol i jego trener - Marek ZIELONKA !
(zdjęcia: Marek Zielonka i Robert Dołęga)

Wysłany przez Autor dnia @26-08-2014 o godz. 21:24:38 @ (54 odsłon)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Iranu: INAUGURACJA IRAŃSKIEJ LIGI SENIORÓW !
Z Iranu
W dn. 22.08.br rozegrano inauguracyjną kolejkę I rundy „Irańskiej Ligi Senio- rów”. Podczas zawodów, które stały na wysokim poziomie najlepsze wyniki uzyskali, w 56 kg M: Majid ASKARI (91, IRN) – 270* (125+145), 62 kg M: Mey- sam FIROUZI (IRN) – 273 (123+150), 69 kg M: Jaber BEHROUZI (91, IRN; 68,94) – 331 (151+180) – 445,3 pkt., 77 kg M: Massoud CHATRAVY (IRN) – 337 (152+ 185), 85 kg: Kianoush ROSTAMI (91, IRN) – 380 (175+205) – 454,1 pkt., 94 kg M: Saeid MO- HAMMADPURKARKARAGH (93, IRN) – 385 (175+210) – 439,2 pkt., 105 kg M: Hamed MAJIDI (88, IRN) – 402 (181+221) – 439,3 pkt. i w +105 kg M: Behdad SALIMIKORDASIABI (89, IRN) – 464 (210+254) – 464,1 pkt. W klasyfikacji zespołowej przodownictwo w tabeli objął zespół ESCO (Esfahan Steel Company) – 54,31 pkt. przed National Drilling Company – 51,23 pkt. oraz Eagle Air Force – 47,67 pkt. > WYNIKI  Behdad SALIMIKORDASIABI (89, IRN) – 464 (210+254) – 464,1 pkt. był najlepszym
zawodnikiem inauguracyjnej kolejki I rundy „Irańskiej Ligi Seniorów”. Uzyskany
przez niego wynik to także dobry prognostyk przez zbliżającymi się MŚ Seniorów...Z dobrej strony pokazał się też... Majid ASKARI (91, IRN) – 270* (125+145),
który w dwuboju kategorii wagowej do 56 kg ustanowił jedyny na tych
zawodach... rekord Iranu seniorów (*)

Wysłany przez Autor dnia @25-08-2014 o godz. 19:26:09 @ (222 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4401 bajtów więcej | komentarze? | Z Iranu | Wynik: 0)

Z Rosji: REKORDY ROSJI W OSTATNIM DNIU MISTRZOSTW !
Z Rosji
W Groznym (RUS) zakończyły się „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. W os- tatnim dniu zawodów padły 3 rekordy Rosji seniorów (*) a najlepsze wyniki w +105 kg M uzyskali: Aleksey LOVCHEV (89, Moskva; 140,55) – 468* (212*+ 256) – 475,6 pkt., Chingiz MOGUSHKOV (86, Moskva; 193,2) – 454 (213*+241) – 454,0 pkt., Dmitriy LAPIKOV (82, Kaliningrad; 131,1) – 436 (201+235) – 448,4 pkt. i Eduard MEZHGIKHOV (89, Kursk; 123,9) – 420 (190+230) – 437,3 pkt. > PEŁNE WYNIKI (pdf), FILMY (html), ZDJĘCIA (html), RELACJE VIDEO Z KATEGORII WAGOWYCH html)

Wysłany przez Autor dnia @24-08-2014 o godz. 19:47:28 @ (146 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2512 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Rosji: REKORD ŚWIATA W GROZNYM !!!
Z Rosji
W Groznym (RUS) trwają „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. W V dniu zawo- dów padł 1 rekord Rosji seniorów (*) a najlepsze wyniki uzyskali, w 94 kg M: Adam MALIGOV (93, Moskva; 92,8) – 397 (178+219) – 455,4 pkt., Rinat KIREEV (87, Ufa; 93,6) – 394 (175+219) – 450,3 pkt. i Maksim MIRONOV (86, Moskva; 93,85) – 377 (165+212) – 430,4 pkt. oraz 105 kg M: David BEDZHANYAN (88, Solnechnopo- dolsk; 104,65) – 426 (185+241*) – 466,1 pkt., którego wynik w podrzucie jest także o 3 kg lepszy od własnego, aktualnego rekordu świata z 2011 roku, Vasiliy POLOVNIKOV (86, Moskva; 103,3) – 416 (190+226) – 457,3 pkt., Maksim SHEYKO (88, Kholmsk; 104,25) – 416 (187+229) – 455,8 pkt. i Martin SABANCHIEV (89, Moskva; 104,3) – 416 (191+225) – 455,7 pkt. Dzisiaj ostatni dzień mistrzostw i rywalizacja w +105 kg M > WYNIKI, REKORD ROSJI BEDZHANYANA (html)

Wysłany przez Autor dnia @24-08-2014 o godz. 09:06:44 @ (176 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3538 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

PS Informuje: NOWA MARKA SPRZĘTU DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW !!!
PS Informuje
Firma „Hampton Fitness Europe” - wyłączny dystrybutor na Europę i Azję wielu amerykańskich marek (Hampton Fitness, Quincy, Jacobs Ladder) proponuje dla całego środowiska podnoszenia ciężarów specjalną promocję. Kompletną 185 kg/190 kg sztangę o parametrach startowych można nabyć już za 1234 EURO. Co ważne, firma „Quincy” ma teraz gotowy nowy rodzaj talerzy startowych, które wytrzymują 50000 uderzeń (!), to aż o 70% więcej niż wyroby innych producentów. Mimo tak istotnej zmiany na plus, ceny produktów pozostają te same i zarów- no producent, jak i dystrybutor nie zdecydowali się na zmiany cen. Nowe produkty będą dostępne w sprzedaży już we wrześniu br, natomiast przedsprzedaż rusza już teraz !!!

Wszystkie produkty „Quincy Weightlifting” poddawane są rygorystycznym testom. Na począt- ku testy odbywały się w siedzibie „Quincy” w Nowym Jorku (USA), a następne producent zad- bał o testowanie jego produktów przez najlepszych ciężarowców na świecie. Przed wypusz- czeniem produktów do sprzedaży producent rozesłał kilkadziesiąt kompletów sztang „bez opłat” w celach testów do wielu federacji i klubów podnoszenia ciężarów. Wyniki testów były bardzo pozytywne, żaden gryf pomimo 1,5-rocznego użytkowania nie uległ jakiemukolwiek zniekształceniu. „Quincy Weightlifting” produkuje też wysokiej klasy pomosty do podnosze- nia ciężarów, na które z kolei najlepszy testem niech będzie opinia zawodników trenujących na nich na salach treningowych Mistrzostw Świata Seniorów w Podnoszeniu Ciężarówwe Wrocławiu. Jako jedyni na świecie „Quincy” wprowadziła na swoje produkty specjalną gwarancję pod nazwą „nowy produkt za zdjęcie”. W przypadku awarii naszych produktów (zdarza się to w poniżej 0,5% produktów) wyślemy ci nowy, bez zbędnych pytań i formalności. Wystarczy, że wyślesz nam ich zdjęcie, a nowy produkt w ciągu 24h będzie wysłany do Ciebie. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.quincyfit.com i kontaktu mailowego pod adresem info@quincyfit.com
Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 17:00:16 @ (50 odsłon)
(komentarze? | PS Informuje | Wynik: 0)

Z Kraju: KS BUDOWLANI OPOLE Z XXIII TYTUŁEM MISTRZA POLSKI !!!
Z Kraju
Dzisiaj w Mroczy został rozegrany finałowy turniej „Drużynowych Mistrzostw Polski Mężczyzn”, w którym spotkały się najlepsze 4 zespoły po II rundach roz- grywek. Mistrzem Polski, notabene już po raz XXIII w historii został zespół KS Budowlani Opole, prowadzony przez trenera Ryszarda Szewczyka. Zespół z Opo- la okazał się najlepszy zarówno z Mroczy - 2012,0 pkt., jak i w całych rozgrywkach – 5869,2 pkt. Srebrny medal wywalczyła ekipa MGLKS Tarpan Mrocza – 5840,9 pkt. (1948,2 pkt.) a brązowy – CLKS Mazovia Ciechanów – 5833,4 pkt. (1951,1 pkt.), IV miejsce zajął CWSPC Zawisza Bydgoszcz – 5504,2 pkt. (1724,5 pkt.). Indywidualnie najlepszy wyniki zawodów uzyskali: powracający do wysokiej formy po operacji nadgarstka – Bartłomiej BONK (84, Budowlani; 104,4) – 443,5 pkt., Adrian ZIELIŃSKI (89, Tarpan; 93,0) – 380 (170+210) – 435,5 pkt., Tomasz ZIELIŃSKI (90, Tarpan; 94,5) – 370 (170+200) – 421,2 pkt., Daniel DOŁĘGA (88, Budowlani; 120,9) – 397 (177+220) – 415,8 pkt. i Jarosław SAMORAJ (94, Mazovia; 97,6) – 345 (160+185) – 412,5 pkt. (+25). Pozostałe turnieje I ligi „DMPM’2014” odbędą się w dn. 25-26.10.br wraz z „Mistrzostwami Polski Seniorów” > WYNIKI (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 16:55:28 @ (195 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2 komentarze | Z Kraju | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ VI
Z Chin
W Nankinie (CHN) zakończył się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W ostatnim dniu zawodów, w kategorii wagowej +85 kg M medale wywalczyli: Simon MARTIROSYAN (97, ARM; 110,98) – 391 (170+221*) – 419,5 pkt., który w podrzucie poprawił o 1 kg rekord świata juniorów U17 swojego rodaka Rubena Aleksanyana z 2007 roku, Tamas KAJDOCI (97, SRB; 120,54) – 336 (150+186) i Anthony COULLET (97, FRA; 132,68) – 327 (142 +185). Klasyfikację medalową za dwubój (K+M razem) wygrała TAJLANDIA (2-1-0) przed Chinami i Armenią (2-0-0), Rosją (1-3-0), KRLD (1-2-0), Egiptem (1-0-1), Tajwanem i Bułgarią (1-0-0), Uzbekistanem (0-1-1), Wietnamem, Indiami, Meksykiem i Serbią (0-1-0), Kazachsta- nem (0-0-2) oraz Łotwą, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolumbią, Ukrainą i Francją (0-0-1) > WYNIKI: +85 kg M (pdf)Podium medalistów w kategorii wagowej +85 kg M.Simon MARTIROSYAN (97, ARM) w rekordowej próbie podrzutu na 221* kg !
(foto: nanjing2014.org)

Wysłany przez Autor dnia @23-08-2014 o godz. 14:08:02 @ (55 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Rosji: MISTRZOSTWA ROSJI KOBIET I MĘŻCZYZN – DZIEŃ I-IV
Z Rosji
W Groznym (RUS) trwają od kilku dni „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”. Podczas zawodów, które przebiegają na bardzo wysokim poziomie, w dotychczas zakończonych kategoriach wagowych, tytuły mistrzowskie wywalczyli, w 48 kg: Yana MOKHINA (96, Moskva; 47,4) – 165 (70+95) – 273,5 pkt., 53 kg: Elena SUK- HAR (89, Tarko-Sale; 52,9) – 193 (83+110) – 291,6 pkt., 58 kg: Elena SHADRINA (82, Chelya- binsk; 57,55) – 223 (100+123) – 315,8 pkt., 63 kg: Natalya KHLESTKINA (92, Cheboksary; 61,1) – 244 (108+136) – 331,1 pkt., 69 kg: Tima TURIEVA (92, Khimki; 65,65) – 263 (115+ 148) – 340,3 pkt., 75 kg: Nadezhda EVSTYUKHINA (88, Moskva; 74,95) – 280 (125+155) – 335,4 pkt. i w +75 kg: Yuliya KONOVALOVA (90, Moskva; 92,0) – 270 (120+150) – 294,9 pkt. wśród kobiet oraz w 56 kg: Gennadiy ZYKOV (89, Khimki; 55,45) – 248 (113+135) – 387,1 pkt., 62 kg: Pavel SUKHANOV (88, Khimki; 61,9) – 275 (125+150) – 398,2 pkt., 69 kg: Feliks KHALIBEKOV (90, Sankt Petersburg; 68,7) –306 (140+166) –  412,8 pkt., 77 kg: Mukhamad KHIBALOV (93, Groznyj; 76,9) – 347 (157+190) – 437,3 pkt. i w 85 kg: Artem OKULOV (94, Chusovoy; 84,9) – 373 (173+200) – 446,0 pkt. wśród mężczyzn. W sobotę (23.08) rywali- zacja w 94 i 105 kg M, natomiast w niedzielę (24.08) w +105 kg M > WYNIKI  

Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 22:58:34 @ (193 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9146 bajtów więcej | komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” ZAKOŃCZONE !
Z Azerbejdzanu
W minioną środę w Khirdalan zakończyły się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których wystąpiły ogółem 22 kobiety i 81 mężczyzn z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Iranu, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. W trzecim dniu pobytu uczestnicy zawodów mieli możliwość wziąć udział w atrakcyjnej wycieczce do Baku, gdzie mogli m.in. podziwiać panoramę miasta, bulwar nadmorski, górujące nad miastem zbudowane w latach 2007-2012 za 350 mln. dolarów supernowoczesne „Baku Flame Towers” – trzy wieżowce (140, 160, 190 m wysokości) w kształcie płomieni imponująco iluminowane nocą, oddany do użytku w 2010 roku – najwyższy na świecie maszt (162 m) z flagą Azerbejdżanu o wymiarach 70 x 35 m, meczet Bibi Hejbat z XIII wieku, starówkę i XV-wieczny zajazd – karawanseraj. Warto też nadmienić, że tego dnia w Baku zanotowano, najwyższą od 50 lat temperaturę powietrza – 51 stopni w cieniu (!), pomimo nieziemskiego upału wycieczka była jednak bardzo udana. Po powrocie do Khirdalan odbył się również kongres „Zirve”, który poprowadził Prezydent „Zirve International Sport Clubs” – Pan Tofig Heydarov. Przekazał on m.in. informację, iż „Zirve” skupia obecnie 23 kluby w 9 państwach, zawody strefowe odbywać się będą 4 razy w roku, natomiast turnieje finałowe w sierpniu i grudniu. Ustalono też, że kolejna runda turniejów strefowych, w tym także polskie „Mistrzostwa Zirve”, powinna zostać rozegrana w dn. 13-15.10.br, z kolei finał w dn. 22-26.12.br w Khirdalan. W rozmowie z Prezydentem „Werksan” – Panem Kemalem Özkul ustalono też, że w najbliższym czasie, MLKS „Zirve” Terespol otrzyma sprzęt do podnoszenia ciężarów marki „Werksan” o wartości 100 tys. USD (m.in. pomost główny, pomosty treningowe, komplety sztang, gryfy kobiece i dziecięce itp.). W międzyczasie polska ekipa otrzymała też na miejscu 20 kpl. odzieży sportowej i dresów. W godzinach wieczornych, w kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Zirve” odbył się również bezalkoholowy bankiet (wiadomo, kraj muzułmański), który na długo pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników ! Trzeba też przyznać, że wszystko to, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Khirdalan odbyło się na światowym poziomie, którego nie powstydzi- łyby się niejedne „Mistrzostwa Świata Seniorów”. Poniżej trochę zdjęć ukazujących to wszyst- ko, co wydarzyło się we środę. Nasza ekipa wróciła szczęśliwie do domu we czwartek rano…Ekipa MLKS „Zirve” Terespol w Baku przed meczetem Sehitlik.Zbudowane w latach 2007-2012 za 350 mln. dolarów supernowoczesne
Baku Flame Towers” – trzy wieżowce (140, 160, 190 m wysokości )
w kształcie płomieni imponująco iluminowane nocą.Panorama Baku z bulwaru nadmorskiego.Bulwar nadmorski, a w tle......oddany do użytku w 2010 roku – najwyższy na świecie maszt (162 m)
z flagą Azerbejdżanu o wymiarach 70 x 35 m !W XIII-wiecznym meczecie Bibi Hejbat !Pamiątkowa fotka z ekipą turecką w podziemiach XV-wiecznego karawanseraju.Starówka Baku, jako żywo... z „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego,
w tle „Baku Flame Towers” - symbol nowoczesnej stolicy Azerbejdżanu !Ropa naftowa jest narodowym bogactwem Azerbejdżanu, która przynosi temu
krajowi miliardy dolarów dochodu... 20 z nich przeznacza się co roku, na rozwój
 infrastruktury i poprawę warunków społeczno-ekonomicznych obywateli
Azerbejdżanu. Baku jest dzisiaj interesującą mieszanką nowoczesności
i historycznej, wielowiekowej tradycji. Na zdjęciu, jeden z szybów naftowych,
których w samym Baku są setki. Co ciekawe, jeśli przynosi on mniej niż
20.000 USD dochodu dziennie, jest zamykany
, przynajmniej na jakiś czas...Po takiej wycieczce trudno nie być zadowolonym...W przepastnej siedzibie „Zirve International Sport Clubs” można było też podziwiać
makietę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który cały czas się rozbudowuje.Kongres „Zirve” poprowadził Prezydent „Zirve International Sport Clubs”
– Pan Tofig Heydarov
. „Zirve” skupia obecnie 23 kluby w 9 państwach !

Prezydent „Zirve International Sport Clubs” w swoim gabinecie... robi wrażenie.Na bankiecie...Puchary dla najlepszych ekip i zawodników a potem już tylko... występy artystyczne
i zabawa do białego rana !(zdjęcia: Marek Drzewowski)

Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 21:16:50 @ (69 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ V
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W V dniu zawodów medale wywalczyli, w +63 kg K: Duanganksorn CHAIDEE (97, THA; 106,14) – 244 (106+138) – 254,8 pkt., Svetlana SHCHERBAKOVA (98, RUS; 69,29) – 228 (103+125) – 285,4 pkt. i Tatyana KAPUSTINA (98, KAZ; 84,98) – 228 (105+123) – 257,1 pkt., na dobrym VI miejscu uplasowała się ostatecznie nasza zawodniczka… Kinga KACZMARCZYK (97, POL; 78,05) – 204 (94+110) – 239,3 pkt. oraz w 85 kg M: Khetag KHUGAEV (97, RUS; 83,75) – 355 (164+191) – 427,4 pkt., Farhodbek SOBIROV (97, UZB; 83,93) – 321 (147+174) – 386,0 pkt. i Mohammed SHOSHA (97, EGY; 84,88) – 318 (140+178) – 380,3 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzenie objęła TAJLANDIA (2-1-0) przed Chinami (2-0-0), Rosją (1-3-0), KRLD (1-2-0), Egiptem (1-0-1), Tajwanem, Bułgarią i Armenią (1-0-0), Rosją (0-3-0), Uzbekistanem (0-1-1), Wietnamem, Indiami i Meksykiem (0-1-0), Kazachstanem (0-0-2) oraz Łotwą, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolumbią i Ukrainą (0-0-1). Jutro ostatni dzień zawodów i rywalizacja w +85 kg M > WYNIKI: +63 kg K, 85 kg M (pdf)Podium medalistek w kategorii wagowej +63 kg K. Poniżej... dość niezwykłe ujęcie
nieudanej próby podrzutu na 112 kg w wykonaniu reprezentantki Uzbekistanu
- Kamili ABDULLAEVEY (97, UZB), która ukończyła rywalizację na IX miejscu.
Choć podejście to wyglądało bardzo groźnie, zawodniczce nic się nie stało !
(foto: nanjing2014.org)Wysłany przez Autor dnia @22-08-2014 o godz. 10:52:18 @ (66 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ IV
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W IV dniu zawodów medale wywalczyli, w 63 kg K: Sara AHMED (98, EGY; 62,57) – 228 (103+125) – 304,4 pkt., Ana Lilia DURAN Ayon (97, MEX; 62,14) – 210 (90+120) – 281,7 pkt. i Sofiya ZENCHENKO (97, UKR; 62,89) – 208 (88+120) – 276,7 pkt. oraz w 77 kg M: Hakob MKRTCHYAN (97, ARM; 76,40) – 319 (142+177) – 403,5 pkt., Venkut Rahul RAGALA (97, IND; 76,47) – 316 (141+175) – 399,5 pkt. i Zhaslan KALIYEV (97, KAZ; 75,78) – 310 (139+171) – 394,0 pkt. W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą nadal CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Tajwanem, Bułgarią, Armenią i Egiptem (1-0-0), Rosją (0-2-0), Wietnamem, Indiami i Meksykiem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją, Włochami, Argentyną, Kolum- bią, Kazachstanem i Ukrainą (0-0-1) > WYNIKI: 63 kg K, 77 kg M (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @21-08-2014 o godz. 20:51:19 @ (63 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” – DZIEŃ II
Z Azerbejdzanu
W Khirdalan (AZE) trwają „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”. W II dniu zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Rustam IMANZADE (98, AZE; 60,8) – 260 (120+140) – 381,4 pkt., Giorgi CKHEIDZE (97, GEO; 104,8) – 340 (155+185) –371,8 pkt. i Igor OBUXOV (98, UKR; 75,2) – 267 (110+157) – 340,8 pkt. w grupie juniorów U17, nasi reprezentanci: Mateusz SKULIMOWSKI (98, POL; 71,35) – 242 (110+132) – 318,8 pkt. i Kacper MAGIELNICKI (98, POL; 56,3) – 162 (72+90) – 251,8 pkt. odpowiednio na VIII i XIII miejscu.; Dadash DADASHBEYLI (96, AZE; 91,0) – 350 (160+190) – 405,0 pkt., Elkhan TEYMUROGLU (95, AZE; 74,9) – 307 (136+171) – 392,8 pkt. i Anton PLESNOY (96, UKR; 82,9) – 324 (144+180) – 392,1 pkt. wśród juniorów U20, Konrad ZIELONKA (96, POL; 70,5) – 255 (115+140) – 338,4 pkt. ostatecznie na IX miejscu, Artiom PIPA (92, MDA; 79,25) – 352 (157+195) – 436,3 pkt., Adrian ZBIRNEA (90, MDA; 107,8) – 392 (175+217) – 424,6 pkt. i Oleg CERNEI (90, MDA; 87,25) – 358 (165+193) – 422,4 pkt. w grupie seniorów. Dzisiaj jeszcze rywalizacja weteranów, których wyniki przekażemy w dniu jutrzejszym > WYNIKI  Dekoracja najlepszych seniorów „I Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE”.
Całe podium dla reprezentantów Mołdawii !Dekoracja juniorów do lat 20 !Startujący w grupie juniorów U20 - Konrad ZIELONKA (96, POL) zajął ostatecznie
IX miejsce, na zdjęciu w ostatniej, udanej próbie rwania na 15 kg !Dekoracja najlepszych juniorów do lat 17 ! Wraz ze swoimi trenerami otrzymali oni
nagrody finansowe na poziomie dnia wczorajszego (750, 600 i 500 EUR) oraz
certyfikaty mieszkaniowe” na 3000, 2000 i 1000 manatów (waluta azerska).
Ich starsi koledzy z grupy juniorów U20 otrzymają certyfikaty o większej
wartości (5000, 3000 i 2000), natomiast seniorzy wyższe nagrody finansowe
(1000, 750 i 600 EUR) oraz certyfikaty (10000, 7500 i 5000 manatów).
Pula nagród finansowych w I edycji
Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE
wynosi ogółem... 28.850 EUR (blisko 120 tys. zł)W grupie 17-latków wystąpiło dwóch zawodników MULKS Zirve Terespol: Mateusz SKULIMOWSKI (98, POL) i Kacper MAGIELNICKI (98). Zajęli oni odpowiednio
VIII i XIII miejsce. Na zdjęciach... w niezaliczonej przez sędziów próbie podrzutu
na 135 kg (powyżej) i udanej próbie rwania na 72 kg (poniżej).

Hostessy w ludowych strojach azerskich.Awers złotego i rewers srebrnego medalu „I Mistrzostw Świata Klubów ZIRVE
i „VIII Pucharu ZIRVEKilka słów podsumowania imprezy w Khirdalan dla... azerskiej telewizji !

Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 11:24:22 @ (226 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9395 bajtów więcej | komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ III
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W III dniu zawodów medale wywalczyli, w 58 kg K: CHIANG Nien-Hsin (97, TPE; 57,61) – 203 (88+115) – 287,2 pkt., Anastasiya PETROVA (97, RUS; 57,60) – 195 (85+110) – 275,9 pkt. i Sasha NIE- VAS (98, ARG; 57,02) – 178 (78+100) – 253,8 pkt. oraz w 69 kg M: Bozhidar Dimitrov AND- REEV (97, BUL; 68,65) – 300 (133+167) – 404,9 pkt., Vyacheslav YARKIN (97, RUS; 68,24) – 294 (134+160) – 398,3 pkt. i Andres M. CAICEDO Piedrahita (97, COL; 68,38) – 290 (132+ 158). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą nadal CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Tajwanem i Bułgarią (1-0-0), Rosją (0-2-0), Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją, Włochami, Argentyną i Kolumbią (0-0-1) > WYNIKI: 58 kg K, 69 kg M (pdf)Sasha NIEVAS (98) - argentyńska niespodzianka na podium medalistek w 58 kg K.
O jej pierwszych, krajowych sukcesach „PSz” pisała już w styczniu 2013 roku,
vide link do artykułu (foto: nanjing2014.org)

Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 10:37:09 @ (85 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Rosji: MISTRZOSTWA ROSJI KOBIET I MĘŻCZYZN !
Z Rosji
Dzisiaj, 18.08.br w Groznym (RUS) rozpoczynają się „Mistrzostwa Rosji Kobiet i Mężczyzn”, w których planuje wystąpić 66 kobiet i 104 mężczyzn. Zawody te są jednocześnie ostatnim sprawdzianem kadry narodowej Rosji przed zbliżającymi się „Mistrzostwami Świata Seniorów” w Almaty (KAZ). Dzisiaj początek mistrzostw i rywalizacji w kategoriach wagowych do 48 kg K, 56 i 62 kg M, jutro (20.08) w 53 i 58 kg K oraz w 69 kg M, we czwartek (21.08) w 63 i 69 kg K oraz w 77 kg M, w piątek (22.08) w 75 i +75 kg K oraz w 85 kg M, w sobotę (23.08) w 94 i 105 kg M oraz w niedzielę (24.08) w +105 kg M. „PSzpostara się informować na bieżąco o przebiegu mistrzostw... > PROGRAM ZAWODÓW, LISTY STARTOWE: kobiety, mężczyźni (pdf)

TRANSMISJA VIDEO LIVE (wg programu zawodów > czas w Polsce -2h)Wysłany przez Autor dnia @19-08-2014 o godz. 08:45:24 @ (76 odsłon)
(komentarze? | Z Rosji | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ II
Z Chin
W Nankinie (CHN) trwa turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W II dniu zawodów medale wywalczyli, w 53 kg K: Rattanaphon PAKKARATHA (97, THA; 52,74) – 190 (81+109) – 287,7 pkt., JONG Chun Hui (98, PRK; 52,44) – 181 (81+100) – 275,4 pkt. i Nouha LAN- DOULSI (98, TUN; 52,24) – 175 (79+96) – 267,1 pkt. oraz w 62 kg M: PAK Jongju (97, PRK; 61,35) – 263 (120+143) – 383,2 pkt., Sakda MEEBOON (97, THA; 61,95) – 256 (112+144) i Mirko ZANNI (97, ITA; 61,69) – 255 (120+135), na wysokim V miejscu ukończył rywalizację Paweł BRYLAK (97, POL; 61,93) – 250*, 245* (109+141*, 136*) – 361,9 pkt., bijąc 4- krotnie dotychczasowe rekordy Polski juniorów U17 (!). Po II dniach zawodów, w klasy- fikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą CHINY (2-0-0) przed KRLD (1-2-0), Tajlandią (1-1-0), Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą, Uzbekistanem, Tunezją i Włochami (0-0-1) > WYNIKI: 53 kg K, 62 kg M (pdf)Podium medalistek w kategorii wagowej do 53 kg K (powyżej)
i medalistów w 62 kg M (poniżej)
(foto: nanjing2014.org)
Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 14:27:11 @ (83 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” – DZIEŃ I
Z Azerbejdzanu
W Khirdalan (AZE) rozpoczęły się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połą- czone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których występuje ponad 100 zawodniczek i zawodników z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. W I dniu zawodów najlepsze wyniki uzyskali: Sabina AZIMOVA (00, AZE; 47,0) – 130 (57+73) – 217,1 pkt., Yayla GAMZA (00, TUR; 53,0) – 140 (64+76) – 211,2 pkt. i Nur Demir GIZEM (99, TUR; 51,2) – 127 (56+71) – 197,0 pkt. w grupie juniorek do lat 15, Natalia PRICSEPA (89, MDA; 76,5) – 239 (108+131) – 283,2 pkt., Milka MANEVA (85, BUL; 66,5) – 206 (91+115) – 264,4 pkt. i Elnara ABBASOVA (97, AZE; 62,45) – 178 (76+102) – 237,9 pkt. wśród seniorek, Kamila BRECZKO (94, POL; 52,5) – 132 (60+72) – 200,6 pkt. zajęła ostatecznie VIII miejsce; Kanan RAHIMOV (02, AZE; 27,3) – 77 (33+44) – 252,8 pkt., Yagub MANAFOV (02, AZE; 55,9) – 161 (73+88) – 251,6 pkt. i Omar JAVADOV (02, AZE; 29,4) – 81 (35+46) – 241,7 pkt. w grupie młodzików U12 oraz Huseyn ISMAYLOV (99, AZE; 75,95) – 270 (125+145) – 342,7 pkt., Ali MAMMADLI (99, AZE; 69,9) – 240 (110+130) – 320,2 pkt. i Kanan KHALILOV (99, AZE; 52,95) – 188 (88+100) – 306,9 pkt. w U15 > WYNIKI Dekoracja juniorów do lat 15 !Dekoracja młodzików do lat 12 !Dekoracja najlepszych zawodniczek w grupie seniorek... oraz ich trenerów. Poniżej,
na podium, pierwszy od lewej (najwyższy) - Velichko Cholakov (BUL)

Grupę seniorek wygrała zdecydowanie Natalia PRICSEPA (89, MDA),
na zdjęciu w najlepszej próbie podrzutu na 131 kg !Kamili BRECZKO (94, POL) w udanej próbie rwania na 55 kg ! W końcowej
klasyfikacji seniorek zajęła ostatecznie VIII miejsce !Marek Zielonka był zadowolony z występu swojej zawodniczki w Baku !Dekoracja zawodniczek w grupie juniorek do lat 15... z i bez oficjeli. Drugi od
prawej - Tofiq HEYDAROV - Prezydent Zirve International Sport ClubsNa najlepszych czekają atrakcyjne nagrody... puchary, medale, 750 EUR za I miejsce,
600 EUR za II i 500 EUR za III (dla zawodnika i trenera). Medaliści otrzymują także
certyfikaty mieszkaniowe” na 3000, 2000 i 1000 manatów (waluta azerska)... zaś
upragnione lokum uzyskają po zebraniu certyfikatów na łączną kwotę 25.000 manatów !Pierwszy podczas tych mistrzostw hymn azerski odegrano w stronę flagi oraz
portretu Ilhama Aliyeva - Prezydenta Republiki Azerbejdżanu a zarazem
Prezydenta Komitetu Olimpijskiego Azerbejdżanu.
Poniżej wyróżniające się logo ZIRVE POLSKA !Lekcja patriotyzmu wśród najmłodszych uczestników zawodów w Khirdalan (AZE)
podczas odgrywania hymnu azerskiego !Trochę folkloru...

Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 12:37:51 @ (156 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9899 bajtów więcej | komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: EKIPA MULKS ZIRVE TERESPOL DOTARŁA DO AZERBEJDŻANU !
Z Azerbejdzanu
Po blisko 6-godzinnej podróży lotniczej z Warszawy przez Kijów (UKR), polska ekipa przybyła do oddalonego od stolicy kraju - Baku o ok. 30 km Khirdalanu o godz. 2:00 w nocy,. Młodzi sztangiści MULKS Zirve Terespol wezmą udział w „I Mistrzostwach Świata Klubów ZIRVE”, połączonych z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których bierze udział blisko 100 zawodniczek i zawodników z Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Turcji, Ukrainy i… Polski. Do Azerbejdżanu przyjechali także trener Marek Zielonka i Marek Drzewowski („PSz”). Kompleks sportowo-rekreacyjny w Khirdalan, będący jednocześnie światową bazą „Zirve International Sport Clubs” to wyjątko- wa lokalizacja a zarazem… wielki plac budowy. Znajduje się tu już m.in. szkoła, przedszkole, szpital, liczne kawiarnie i restauracje, place zabaw, basen, fitness, sauna, kino, dwie duże hale sportowe oraz wiele, wiele innych obiektów tzw. użyteczności publicznej, mających służyć zarówno sportowcom, jak i przyszłym mieszkańcom kompleksu „Zirve”. Co ciekawe ma ich być blisko 12.000, którzy wespół z przebywającymi tu stale ciężarowcami żyć będą w swoistej symbiozie. Poniżej, kilkanaście zdjęć ukazujących to dość niezwykłe miejsce:Kompleks sportowo-rekreacyjny w Khirdalan to jeden wielki plac budowy,
już niebawem zamieszka tu blisko 12.000 osób...W drodze na halę sportową, która usytuowana została...... w środku tej dość niezwykłej kamiennej góry.Wewnątrz znalazły się m.in. sala rozgrzewkowa na 10 pomostów...... każdy z mini-zapleczem socjalnym dla zawodnika i trenera (pokój odpoczynku,
toaleta z prysznicem itp.)Znalazł się tu także główny pomost „Zirve International Sport Clubs
z niezbędną infrastrukturą i widownią na około 300 osób !

Pamiątkowe zdjęcie ekipy MLKS Zirve Terespol, od lewej: trener Marek ZIELONKA,
Konrad ZIELONKA, Kacper MAGIELNICKI, Mateusz SKOLIMOWSKI i Kamila BRECZKO.Wszyscy członkowie polskiej ekipy zostali wyposażeni w koszulki polo
z niezwykle efektownym i rozpoznawalnym logo... ZIRVE POLSKA !Cześć sportowo-rekreacyjna „Zirve International Sport Clubs

Na lotnisku OKĘCIE w Warszawie...... i w Kijowie, przed kolejnym lotem do Baku (AZE)

Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 11:40:10 @ (92 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE – DZIEŃ I
Z Chin
Wczoraj, 17.08.br w Nankinie (CHN) rozpoczął się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. W I dniu zawodów medale wywalczyli, w 48 kg K: JANG Huihua (98, CHN; 47,30) – 193 (88+105) – 320,5 pkt., RI Songgum (97, PRK; 45,65) – 165 (72+93) – 282,9 pkt. i Rebeka KOHA (98, LAT; 47,57) – 165 (75+90) – 272,6 pkt. oraz w 56 kg M: MENG Cheng (97, CHN; 55,81) – 283* (128+155*) – 442,9 pkt., który dwukrotnie poprawiał rekordy świata juniorów U17 (*), NGUYEN Tran Anh Tuan (98, VIE; 55,54) – 243 (108+135) – 381,7 pkt. i Adkhamjon ERGASHEV (99, UZB; 55,91) – 243 (110+133) – 379,7 pkt. Po I dniu zawodów, w klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem) prowadzą CHINY (2-0-0) przed KRLD i Wietnamem (0-1-0) oraz Łotwą i Uzbekistanem (0-0-1) > WYNIKI: 48 kg K, 56 kg M (pdf)MENG Cheng (97, CHN) został młodzieżowym mistrzem olimpijskim w kategorii
wagowej do 56 kg M, bijąc przy okazji dwa rekordy świata juniorów U17:
w podrzucie - 155* kg i dwuboju - 283* kg. Na zdjęciu... podczas
nieudanej próby podrzutu na 160 kg !Podium medalistów w kategorii wagowej do 56 kg M, poniżej... w 48 kg K !
(foto: nanjing2014.org)Wysłany przez Autor dnia @18-08-2014 o godz. 08:55:02 @ (83 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Chin: MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE - LISTY STARTOWE !
Z Chin
Jutro w Nanjing (CHN) rozpoczyna się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”. Podczas zawodów, w których rywalizować będzie 50 dziewcząt i 59 chłopców, wystąpi także dwóch reprezentantów Polski: Paweł BRYLAK (97) w 62 kg M i Kinga KACZMARCZYK (97) w +63 kg M. Niespodzianką jest brak na listach startowych Selimkhana Abubakarova (97, KAZ) w +85 kg M, gdzie o złoty medal miał walczyć m.in. z Simonem Martirosyanem (97, ARM). Wobec braku tego pierwszego, tylko nieoczekiwany splot wydarzeń może pozbawić Ormianina złotego medalu... > LISTY STARTOWE (pdf)

Terminarz zawodów (wg czasu polskiego, -6 h)

17.08.br (niedziela):
08:30 - finał 48 kg K
12:00 - finał 56 kg M

18.08.br (poniedziałek):
08:30 - finał 53 kg K
12:00 - finał 62 kg M (Paweł BRYLAK/250 kg/IV-VI miejsce)

19.08.br (wtorek):
08:30 - finał 58 kg K
12:00 - finał 69 kg M

20.08.br (środa):
dzień wolny

21.08.br (czwartek):
08:30 - finał 63 kg K
12:00 - finał 77 kg M

22.08.br (piątek):
08:30 - finał +63 kg K (Kinga KACZMARCZYK/200/VII)
12:00 - finał 85 kg M

23.08.br (sobota):
12:00 - finał +85 kg M

Wysłany przez Autor dnia @16-08-2014 o godz. 21:30:12 @ (100 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Serbii: MISTRZOSTWA SERBII SENIOREK I JUNIOREK U20 !
Z Serbii
W dn. 09.08.br w Loznica (SRB) odbyły się „Mistrzostwa Serbii Seniorek i U20”, połączone z „Akademickimi Mistrzostwami Serbii Kobiet”, w których wystapiły ogółem 23 zawodniczki. Podczas zawodów padło 13 rekordów Serbii: 4 seniorek (*), 3 U20 (**), 6 U17 i U15 (***) a najlepsze wyniki uzyskali, w 44 kg: Ana NEDEJKOVIĆ (04, SRB; 43,7) – 56*** (23***+33***), 48 kg: Tijana STEVANOVIĆ (93, SRB; 45,9) – 109* (48*+61*), 53 kg: Anica JOVANOVIĆ (94, SRB; 51,5) – 108* (48** +60**), 58 kg: Gorica KANKARASH (80, SRB; 58,0) – 146 (65+81) - 205,6 pkt., 63 kg: Sla- vica KOLIĆ (75, SRB; 58,1) – 82 (35+47), 69 kg: Jupit VRABEL (92, SRB; 67,4) – 109 (47+62), 75 kg: Kristina MACURA (92, SRB; 74,5) – 137 (65+72) oraz w +75 kg: Ana PERSIĆ (93, SRB; 103,6) – 158 (70+88) > WYNIKI (pdf)

Wysłany przez Autor dnia @15-08-2014 o godz. 09:30:42 @ (102 odsłon)
(komentarze? | Z Serbii | Wynik: 0)

Z Azerbejdzanu: MISTRZOSTWA ŚWIATA KLUBÓW „ZIRVE” !
Z Azerbejdzanu
W dn. 18-19.08.br w Khirdalan (AZE) odbędą się „I Mistrzostwa Świata Klubów ZIRVE”, połączone z „VIII Pucharem ZIRVE”, w których wystąpią najlepsze 24 zawodniczki (U15 i seniorki) oraz 72 zawodników (U12, U15, U17, U20, seniorzy i masters) wg rankingu Sinclaira „Zirve”. Wśród uczestników przedstawiciele Azer- bejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Mołdawii, Turcji, Ukrainy i Polski, reprezentowanej przez mło- dych ciężarowców MULKS Zirve Terespol. Nasz kraj reprezentować będą: Kamila BRECZKO (94) i Mateusz SKOLIMOWSKI (98) oraz Kacper MAGIELNICKI (98) i Konrad ZIELONKA (96), którzy przystąpią do rywalizacji z tzw. „dziką kartą”. Do Azerbejdżanu udadzą się także trener Marek Zielonka i Marek Drzewowski. „PSz” postara się informować na bieżąco o przebiegu zawodów, które będą również transmitowane za pośrednictwem telewizji „AAAF TV”, do której niebawem przekażemy też stosowny link. W ostatnim okresie czasu zostały też rozegrane „Mistrzostwa Zirve Ukrainy” oraz Mistrzostwa Zirve Mołdawii”, z wynikami których można się zapoznać klikając w nazwę w/w imprez > LISTA STARTOWA „MŚ ZIRVE” (pdf)Wysłany przez Autor dnia @11-08-2014 o godz. 21:00:40 @ (138 odsłon)
(komentarze? | Z Azerbejdzanu | Wynik: 0)

Z Chin: II MŁODZIEŻOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE !
Z Chin
Już niebawem, bo w dn. 17-23.08.br w Nankinie (CHN) zostanie rozegrany turniej podnoszenia ciężarów „II Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich”, w którym wys- tąpi ogółem 50 dziewcząt i 60 chłopców. Nasz kraj reprezentować będą: Kinga KACZMARCZYK (97, POL) w +63 kg DZ (zgłoszony ciężar – 200 kg/VI miejsce) i Paweł BRYLAK (97, POL) w 62 kg CH (250/IV-VI) > LISTY STARTOWE: dziewczęta, chłopcy (pdf), program zawodów (html)

Wysłany przez Autor dnia @08-08-2014 o godz. 20:23:19 @ (138 odsłon)
(komentarze? | Z Chin | Wynik: 0)

Z Kraju: XIX MEMORIAŁ WALDEMARA MALAKA !
Z Kraju
Dzisiaj w Gdańsku został rozegrany „XIX Memoriał Waldemara Malaka”, w którym wzięło udział 15 zawodników z Polski i Kaliningradu (RUS). Zwyciężył Adrian ZIELIŃSKI (89, Tarpan Mrocza; 93,5) – 386 (176+210) – 441,4 pkt. przed Danie- lem DOŁĘGĄ (88, KS Budowlani Opole; 119,0) – 400 (182+218) – 420,7 pkt., Łukaszem GRELA (86, AZS AJD Częstochowa; 95,5) – 360 (165+195) – 408,0 pkt. i Krzysztofem KLICKIM (90, CLKS Mazovia Ciechanów; 168,0) – 382 (170+212) – 382,2 pkt. Weteran memoriałowych występów w Gdańsku – Robert DOŁĘGA (78, Orlęta Łuków; 110,0) – 338 (150+188) – 363,7 pkt., który startował już po raz XIII… ostatecznie na VII miejscu. Niestety, tym razem organizatorzy zawiedli, zapominając zupełnie o „PSz”, która od kilku dni przebywa poza granicami kraju. Prośba o wyniki zakończyła się… odesłaniem na stronę PZPC, gdzie ów plik z wynikami… nie otwiera się z powodu uszkodzenia (!). Jeśli tak mają wyglądać nowe zasady komunikacji PZPC z mediami to gratulacje… > WYNIKI (jpg)Pamiątkowe zdjęcie uczestników XIX edycji „Memoriału Waldemara Malaka
(źródło: PZPC)

Wysłany przez Autor dnia @02-08-2014 o godz. 20:49:25 @ (219 odsłon)
(komentarze? | Z Kraju | Wynik: 0)

Ze Szkocji: XX IGRZYSKA WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ 2014 – DZIEŃ VII
Ze Szkocji
W Glasgow (SCO) zakończył się turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej” (Commonwealth Games). W ostat- nim dniu zawodów padł 1 rekord igrzysk (*) a medale w +105 kg M wywalczyli: George KOBALADZE (CAN) – 400 (171+229*), Itte DETENAMO (NRU) – 396 (174 +222) i Damon KELLY (AUS) – 388 (168+217). Klasyfikację medalową za dwubój (K+M razem) wygrały INDIE (3-4-5) przed Nigerią (2-4-1), Kanadą (2-0-2), Papuą Nowa Gwinea (2-0-0), Nową Zelandią (1-1-1), Malezją (1-1-0), Anglią (1-0-1), Cyprem, Kamerunem i Kiribati (1-0-0), Samoa Zachodnim (0-2-1), Australią (0-1-2), Sri Lanką i Nauru (0-1-0) oraz Walią i Fidżi (0-0-1) > WYNIKI: +105 kg M (html)George KOBALADZE (CAN) sięgnął o drugi dla Kanady złoty medal na turnieju
podnoszenia ciężarów „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej

Wysłany przez Autor dnia @02-08-2014 o godz. 07:33:39 @ (152 odsłon)
(komentarze? | Ze Szkocji | Wynik: 0)

Z Armenii: „POLSKA SZTANGA” W ARMENII !
Z Armenii
W dniu dzisiejszym, „Polska Sztanga” odwiedziła bazę wysokogórską kadry na- rodowej Armenii w Tsaghkadzor (1841 m n. p.m.), gdzie trenowały aktualnie zawodniczki przygotowujące się do listopadowych „Mistrzostw Świata Seniorów” w Almaty (KAZ). W zgrupowaniu bierze udział 7 zawodniczek i trener kadry narodowej kobiet – Artashes Nersisyan a w spotkaniu, które przebiegało w bardzo sympatycznej atmosferze, wziął także udział Wiceprezydent Federacji Podnoszenia Ciężarów Armenii – Vahan Khechanyan. Po jego zakończeniu był także czas na zwiedzanie średniowiecznego monastyru Keczaris z XI-XII w. i przejazd wyciągiem krzesełkowym na górę Techenis (2850 m n.p.m.). Poniżej kilka zdjęć z wakacyjnego wypadu do Tsaghkadzor.Pamiątkowe zdjęcie kadry narodowej kobiet Armenii, od lewej kolejno: Hripsime
POGHOSYAN
(98), Elen GRIGORYAN (88), Izabella YAYLYAN (95), Hripsime
KHURSHUDYAN
(87), Marek Drzewowski (Polska Sztanga), Anna GOVELYAN (89),
Artashes Nersisyan (trener), Vahan Khechanyan (wiceprezydent federacji Armenii),
Meline DALUZYAN (88) i Kristine PETROSYAN (92)Trener kadry narodowej kobiet – Artashes Nersisyan i Wiceprezydent Federacji
Podnoszenia Ciężarów Armenii – Vahan Khechanyan.Hripsime KHURSHUDYAN (87)

Średniowieczny monastyr Keczaris z przełomu XIXII w.W drodze na górę Techenis (2850 m n.p.m.)

Wysłany przez Autor dnia @31-07-2014 o godz. 21:43:24 @ (183 odsłon)
(komentarze? | Z Armenii | Wynik: 0)

Ze Szkocji: PIERWSZY PRZYPADEK DOPINGU W GLASGOW… W CIĘŻARACH !
Ze Szkocji
Wczoraj w Glasgow (SCO) poinformowano o pierwszym podczas tegorocznych „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej” (Commonwealth Games) przypadku dopin- gu, niestety w podnoszeniu ciężarów. Pozytywny wynik kontroli antydopingo- wej nie przeszła złota medalistka w kategorii wagowej do 53 kg - Chika AMALAHA (97, NGR), w organizmie której stwierdzonoamiloride” i „hydrochlorothiazi- de” z grupy diuretyków i środków maskujących (S5), znajdujących się na liście środków zabronionych WADA. Młoda Nigeryjka zdecydowała się na przebadanie próbki „B”, co ma nastąpić w Londynie, 30.07.br. Wobec dyskwalifikacji Amalahy zmieniła się także kolejność na podium w 53 kg K… wygrała Dika TOUA (PNG) – 193 (82+111*) przed Santoshi MATSA (IND) – 188 (83+105) i Swati SINGH (IND) – 183 (83+100). W zakończonej wczoraj wieczorem kategorii do 105 kg M najlepszy był David KATOATAU (KIR) – 348 (148+200), II był Stanislav CHALAEV (NZL) – 341 (155+186) a III – Benjamin WATSON (ENG) – 337 (157+180). W klasyfikacji medalowej za dwubój (K+M razem), po XIV kategoriach wagowych na prowadzenie wyszły INDIE (3-4-5) przed Nigerią (2-4-1) i Papuą Nowa Gwinea (2-0-0), Nową Zelandią (1-1-1), Malezją (1-1-0), Kanadą (1-0-2), Anglią (1-0-1), Cyprem, Kamerunem i Kiribati (1-0-0), Samoa Zachodnim (0-2-1), Australią (0-1-1), Sri Lanką (0-1-0) oraz Walią i Fidżi (0-0-1). Dzisiaj finał +105 kg M i zakończenie ciężarowego turnieju > WYNIKI: 53 kg K, 105 kg M (html)Chika AMALAHA (97, NGR) jest pierwszą zawodniczką, której podczas „XX Igrzysk
Wspólnoty Brytyjskiej
” nie udało się przejść kontroli antydopingowej... straciła
złoty medal, 2 rekordy Igrzysk Commonwealthu, honor i niewątpliwą sławę !

Wysłany przez Autor dnia @31-07-2014 o godz. 08:20:16 @ (166 odsłon)
(komentarze? | Ze Szkocji | Wynik: 0)

Ze Szkocji: XX IGRZYSKA WSPÓLNOTY BRYTYJSKIEJ 2014 – DZIEŃ II-VI
Ze Szkocji
W Glasgow (SCO) trwa cały czas turniej podnoszenia ciężarów, rozgrywany w ramach „XX Igrzysk Wspólnoty Brytyjskiej” (Commonwealth Games). W kolej- nych dniach zawodów padło 5 nowych rekordów igrzysk (*) a medale wywal- czyli, w 53 kg K: Chika AMALAHA (NGR) – 196* (85*+111) – 295,7 pkt., Dika TOUA (PNG) – 193 (82+111) i Santoshi MATSA (IND) – 188 (83+105), 58 kg K: Zoe SMITH (ENG) – 210 (92+118) – 295,7 pkt., Ndidi WINIFRED (NGR) – 206 (90+116) i Michaela BREEZE (WAL) – 202 (93+109), 63 kg K: Olawatoyin ADESANMI (NGR) – 207 (92+115), Obiona OKO- LI (NGR) – 207 (90+117) i Punam YADAV (IND) – 202 (88+114), 69 kg K: Marie FEGUE (CMR) – 234 (102+132) – 293,6 pkt., Itohan EBIREGUESELE (NGR) – 222 (100+122) i Marie-Josee Ares PILON (CAN) – 214 (99+115), 75 kg K: Marie-Eve BEAUCHEMIN-NADEAU (CAN) – 250* (110+140*) – 299,3 pkt., Mary OPELOGE (SAM) – 243 (109+134) i Apolonia VAIVAI (FIJ) – 209 (87+112) i w +75 kg K: Maryam USMAN (NGR) – 280 (125+155), Ele OPELOGE (SAM) – 271 (120+151) i Tracey LAMBRECHS (NZL) – 237 (101+136) wśród kobiet oraz w 62 kg M: Dimitris MINASIDIS (CYP) – 276 (125+151), Sudesh PEIRIS (SRI) – 273 (123+150) i Vaipava IOANE (SAM) – 271 (115+156), 69 kg M: Mohd Hafif MANSOR (MAS) – 305 (135+170) – 410,3 pkt., Yinka AYENUVA (NGR) – 301 (130+171) i Omkar OTARI (IND) – 296 (136+160), 77 kg M: Sat- hish SIVALINGAM (IND) – 328 (149*+179) – 413,1 pkt., Ravi KATULU (IND) – 317 (142+175) i Francois ETOUNDI (AUS) – 314 (137+177), 85 kg M: Richard PATTERSON (NZL) – 335 (151+ 184), Vikas THAKUR (IND) – 333 (150+183) i Pascal PLAMONDON (CAN) – 333 (151+182) i w 94 kg M: Steven Kukuna KARI (PNG) – 349 (149+200), Simplice RIBOUEM (AUS) – 349 (153+ 196) i Chandrakant Dadu MALI (IND) – 338 (150+188) wśród mężczyzn. W klasyfikacji medalo- wej za dwubój (K+M razem), po XIII kategoriach wagowych prowadzi NIGERIA (3-4-1) przed Indiami (3-3-5), Malezją i Papuą Nowa Gwinea (1-1-0), Kanadą (1-0-2), Nową Zelandią (1-0-1), Cyprem, Anglią i Kamerunem (1-0-0), Samoa Zachodnim (0-2-1), Australią (0-1-1), Sri Lanką (0-1-0) oraz Walią i Fidżi (0-0-1). Dzisiaj jeszcze finał 105 kg M, jutro - +105 kg M > WYNIKI: 53 kg K, 58 kg K, 63 kg K, 69 kg K, 75 kg K, +75 kg K, 62 kg M, 69 kg M, 77 kg M, 85 kg M, 94 kg M (html)

Wysłany przez Autor dnia @30-07-2014 o godz. 20:43:06 @ (154 odsłon)
(komentarze? | Ze Szkocji | Wynik: 0)

Prasa Donosi: KRZYSZTOF ZWARYCZ NA DOPINGU !?!
Prasa donosi
Jak informuje „Przegląd Sportowy”, jeden z czołowych polskich sztangistów – Krzysztof ZWARYCZ (90, Górnik Polkowice) został przyłapany na dopingu ! Za- wodnik stosował ludzki hormon wzrostu (hGH), za co grożą mu teraz dwa lata dyskwalifikacji. Jak dotąd na świecie odnotowano zaledwie 18 przypadków wykry- cia ludzkiego hormonu wzrostu od 2003 roku Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie poinformowała w specjalnym komunikacie, że wykryto niedozwolone substancje u zawodnika polskiej kadry narodowej podnoszenia ciężarów. Redakcja „Przeglądu Sportowe- go" ustaliła, że chodzi o Krzysztofa Zwarycza, który brał udział między innymi w igrzyskach olimpijskich w Londynie, gdzie w kategorii wagowej do 77 kg zajął VII miejsce. W kwietniu Zwarycz był piąty w kategorii 85 kg podczas Mistrzostw Europy Seniorów w Tel Awiwie. Ten wynik zostanie mu jednak anulowany, albowiem materiały do analizy pobrano od zawodnika Górnika Polkowice jeszcze w marcu… „Nie stosowałem żadnego środka dopingowego. Jestem zaskoczony tą informacją” - powiedział PAP Zwarycz. Stwierdził on też, że po otrzymaniu wyniku próbki A, po tygodniu dostał korektę wyniku, a wynik próbki B także różnił się od poprzedniej. Badanie próbki „B” potwierdziło jednak, że Krzysztof Zwarycz przyjmował ludzki hormon wzrostu (hGH). Teraz decyzję w sprawie sztangisty podejmie Polski Związek Podnoszenia Ciężarów… „W sierpniu br zbierze się komisja dyscyplinarna, następnie zarząd. Dostaliśmy jednoznaczne dokumenty, więc na chwilę obecną nie ma przesłanek ku temu, by sprawa zakończyła się inaczej, niż dyskwalifikacją” - powiedział prezes PZPC Szymon Kołecki. To pierwszy w Polsce przypadek zastosowania przez sportowca ludzkiego hormonu wzrostu. Przyjmowanie tego środka także i w innych krajach notowane jest dość sporadycznie. Hormon wzrostu stosowany jest najczęściej na przemian ze sterydami anabolicznymi, wpływa na zwiększenie siły sportowca, wzrost jego masy mięśniowej i przyspiesza regenerację po ciężkich treningach. Krzysztofowi Zwaryczowi grozi teraz dwuletnia dyskwalifikacja, co znacznie ograniczyłoby jego szanse na występ w Rio de Janeiro podczas IO w 2016 roku. Sprawę Krzysztofa Zwarycza ma wyjaśnić kancelaria prawna, wynajęta specjalnie do tego celu przez samego zawodnika…  > Wypowiedź K.Zwarycza dla TVP Sport (html)To pierwszy poważny problem i „rysa” na karierze zawodnika KPC Górnik Polkowice !

Wysłany przez Autor dnia @30-07-2014 o godz. 19:29:10 @ (190 odsłon)
(komentarze? | Prasa Donosi | Wynik: 0)


SZUKAJ
10 lat PSz

FACEBOOK

SENIOR GAMES 2014

CHALLENGE
XXIV CHALLENGE
ZŁOTEJ SZTANGI
01.07.2014

KOBIETY
197 - Sylwia Oleśœkiewicz (Omega Kleszczów)
107 - Maria Wrzosek (MLKPC Sokołów Podl.)
102 - Kinga Kaczmarczyk (Tytan Oława)
95 - Marzena Karpińska (Znicz Biłgoraj)
90 - Patrycja Piechowiak (Budowlani N.Tomyśœl)

80 - Ewa Mizdal (Unia Hrubieszów)

MĘŻCZYNI
202 - Piotr Kudłaszczyk (Budowlani N.Tomyśœl)
125 - Adrian Zieliński (Tarpan Mrocza)
97 - Filip Komorniczak (Narew Pułtusk)
95 - Tomasz Zieliński (Tarpan Mrocza)
94 - Jarosław Samoraj (Mazovia Ciechanów)
74 - Patryk Słowikowski (Mazovia Ciechanów)

KLASYFIKACJA KLUBOWA

KOBIETY
197 - Omega Kleszczów
194 - MLKPC Sokołów Podl.
144 - Mazovia Ciechanów
136 - Tytan Oława
111 - WLKS Siedlce

110 - Lechia Sędziszów Młp.

MĘŻCZYNI
299 - Zawisza Bydgoszcz
280 - Tarpan Mrocza
275 - Mazovia Ciechanów
209 - Budowlani N.Tomyśœl
154 - Budowlani Opole
137 - Narew Pułtusk

MULTIMEDIA

Transmisje video realizowane
przez Leszka Kołeckiego

GALERIE

2014pulawy_lukow.jpg
2014pulawy_lukow.jpg


pulawyZIRVE.jpg
pulawyZIRVE.jpg


2014pulawyU17_do56.jpg
2014pulawyU17_do56.j ...


asgari125.jpg
asgari125.jpg


behdad254.JPG
behdad254.JPG


martirosyan221a.jpg
martirosyan221a.jpg


martirosyan221.jpg
martirosyan221.jpg


khirdalan55.jpg
khirdalan55.jpg


khirdalan54.jpg
khirdalan54.jpg


khirdalan52.jpg
khirdalan52.jpgSTRONY KLUBOWE
      
     
     
        

     
    
   
   

BANERY
KALKULATOR SINCLAIR'A
Mężczyzna: Kobieta:
Waga:
Dwubój:
Punkty:

ZAGRANICZNE STRONY KLUBOWE

ZAPRZYJAŹNIONE STRONY
DO POBRANIA


JĘZYKIMarek Drzewowski tel. 602 213 952 GG 1961590 e-mail: baleno@poczta.onet.pl
Rafal Grążawski tel: 501 711 151 GG 4129943 e-mail: grazawski@op.pl


Administracja

Tworzenie strony: 0.21 sekund :: Zapytania do SQL: 201